I - V - VI - IV Chord Progression (1-5-6-4)

4.8/5 rating (4 votes)